HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE
24 Hours
Every Day
094-456-4599
094-546-4599
intanious
Line ID

ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์

Image

Classroom Management Software

โปรแกรม Firstcladd Classroom management เป็นโปรแกรมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนในหลากหลายด้านทั้ง การจัดการคอมพิวเตอร์ การเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและการทดสอบผู้เรียน โดยมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมในการจัดการเรียนการสอนที่ครบครัน ประหยัดเวลา ผู้เรียนรู้สึกสนุกและให้ความสนใจ ทำให้ครูผู้สอนสามารถบริหารจัดการหรือควบคุมห้องเรียนได้มีประสิทธิภาพ และผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆอำนวยความสะดวกในหารเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น

Product Features

แสดงผลหน้าจอของผู้สอนไปยังผู้เรียนที่ต้องการหรือผู้เรียนทั้งหมดพร้อมกัน

มีระบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปทบทวน หรือนำมาช่วยในการสอนครั้งต่อไป

ผู้สอนสามารถมอบหมายผู้เรียน สามารถอธิบายโดยเผยแพร่เนื้อหาจากหน้าจอของผู้เรียนไปยังเพื่อนๆทุกคนในห้องได้

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถส่งไฟล์ และรับไฟล์ระหว่างกันได้ ในขณะจัดการเรียนการสอน

ผู้สอนสามารถกระจายเสียงจากผู้สอนไปยังผู้เรียนได้ทั้งแบบกลุ่มและส่วนตัว

ผู้สอนสามารถเผยแพร่ภาพแบบ Real-Time ไปยังผู้เรียนได้ขณะกำลังสอน

ผู้สอนสามารถสั่งเปิดโปรแกรม ไฟล์ หรือเอกสารในเครื่องของผู้เรียนทุกคนพร้อมกันได้

ผู้เรียนสามารถตั้งชื่อในการเข้าระบบ เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

ผู้สอนสามารถจัดกลุ่มผู้เรียน หรือแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ และตั้งหัวหน้ากลุ่มได้

ผู้สอนสามารถกำหนดคุณสมบัติ/ขีดความสามารถให้กับหัวหน้ากลุ่มได้

ผู้สอนสามารถแชร์ Board ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมร่วมกับผู้สอนได้

ผู้สอนสามารถตั้งหัวข้อในการสนทนา และกำหนดให้ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าร่วมสนทนาอภิปรายในหัวข้อที่สนใจได้

ผู้สอนสามารถตรวจสอบหน้าจอของเรียนได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว

ผู้สอนสามารถควบคุมเครื่องของผู้เรียนได้ทั้งแบบ Single และ Multi-client

ผู้สอนสามารถล็อคหน้าจอของผู้เรียนและปลดล็อคได้ตามแต่ที่ผู้สอนต้องการ

ผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนผ่านระบบ Remote desktop

Image
Image

Manage Control & Monitor

บริหารจัดการ คอมพิวเตอร์ภายในเครื่องข่ายได้อย่างสะดวก สามารถตรวจสอบ ติดตาม สั่งเปิด ล็อคหน้าจอ ปิดเปิดโปรแกรม ได้จากเครื่องผู้สอน

Interactive & Voice & Chat

เขียนโต้ตอบ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ อย่างมีอิสระ รับส่งข้อความได้ทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม พร้อมทั้งส่งเสียงไปยังผู้เรียนแบบส่วนตัวได้เช่นกัน

Quiz & Assessment

สร้างแบบทดสอบ ,โหวต ,Quiz ได้ ผ่านโปรแกรม พร้อมทั้งตรวจสอบสอบคำตอบให้อัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ นำเข้าไฟล์จาก MS Word ได้

Collaboration & Multimedia

สร้างกลุ่มผู้เรียนเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ แบ่งกลุ่ม สนทนากัน แลกเปลี่ยนกันเอง รวมถึง รองรับ การแสดงผลไฟล์มัลติมีเดีย ที่หลากหลาย
inta-blue.png
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทาเนียส
70 ซอยเอกชัย 64 ถนนเอกชัย
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Tax id: 0103553023529
support@intanious.com

CCTV PRODUCT

© Copyright 2020 Intanious Ltd.,Part. All Rights Reserved.

Search